Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca rozwiązywania problemów społecznych w gminie Rymanów

Szanowni Państwo!
Jestem studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku polityka społeczna, specjalizacja zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi. Obecnie pisze pracę licencjacką dotyczącą problemu ubóstwa w Polsce i jego rozwiązywanie na szczeblu lokalnym na przykładzie gminy Rymanów oraz Państwa satysfakcji z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Bardzo proszę o szczere wypowiedzi. Ankieta jest anonimowa i będzie użyta jedynie do celów naukowych.

Dziękuję za poświęcony czas.
1. Jak ocenia Pan/i aktualne warunki życia mieszkańców gminy Rymanów?
 bardzo dobre  dobre
 ani dobre ani złe  złe
 bardzo złe
2. Jakie są według Pana/i główne problemy społeczne mieszkańców, powodujące trudne warunki życia? (można zaznaczyć max. 3 odpowiedzi)
 alkoholizm  bezrobocie
 niepełnosprawność  niezaradność życiowa
 ubóstwo  przemoc domowa
 wielodzietność
3. Czy zdaniem Pana/i na terenie gminy jest dużo rodzin ubogich?
 znam takie rodziny
 słyszałem/am o takich rodzinach
 nie słyszałem/am o takich rodzinach
4. Poniżej jakiego dochodu zdaniem Pana/i zaczyna się już bieda? (chodzi o wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie)
 poniżej 200 zł  200-399 zł
 400-599 zł  600-799 zł
 800-999 zł  1000-1199 zł
 powyżej 1200 zł
5. Jak opisałby/opisałaby Pan/i osobę biedną? (można zaznaczyć max. 3 odpowiedzi)

brakuje na jedzenie  brakuje na opłaty
 nie ma gdzie mieszkać  nie ma pracy
 nie jest w stanie spłacić pożyczek  nie ma oszczędności
 nie stać ją na remont
6. Kto Pana/i zdaniem oprócz władz lokalnych powinien brać udział w rozwiązywaniu problemów społecznych?
 kościół  mieszkańcy
 organizacje pozarządowe
7. Czy Ośrodki Pomocy Społecznej powinny udzielać pomocy finansowej osobom ubogim?
tak nie
8. Jakich form pomocy Pana/i zdaniem powinny w pierwszej kolejności udzielać Ośrodki Pomocy Społecznej ludziom biednym? (można zaznaczyć max. 3 odpowiedzi)
 jednorazowa zapomoga  zasiłek stały
 zasiłek okresowy  zasiłek okresowy
 pomoc niepieniężna
9. Czy miał/a Pan/i kontakt z pracownikiem socjalnym?
tak nie
10. Czy korzystał/a Pan/Pani ze świadczeń pomocy społecznej? (jeśli nie, to proszę przejść, do informacji dodatkowych)
tak nie
11. Czy często korzysta Pan/i z tej pomocy?
 zdecydowanie często  raczej często
 zdecydowanie rzadko  raczej rzadko
 trudno powiedzieć
12. Czy był/a Pan/ i zadowolona ze sposobu załatwienia sprawy w ośrodku pomocy społecznej?
tak
nie
* 13. Informacje dodatkowe:
Wiek:
Płeć:
Wykształcenie:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .